Opinie o Nas
Zwroty i reklamacje
 • 6

Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Sklep odpowiada przed Konsumentem/Przedsiębiorcą zgodność Towaru z umową, regulowane przez ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, przez okres 24 miesięcy.
 2. W przypadku braku zgodności Towaru z umową, Konsument/Przedsiębiorca powinien zgłosić wadę wraz z opisem niezgodności pod adres podany w paragrafie 1.
 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi/Przedsiębiorcy, o którym Konsument/Przedsiębiorca powiadomił Sklep najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który Sklep zaakceptował.
 4. Ponadto, aby został uznany za zgodny z umową, Towar:
  • nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument/Przedsiębiorca może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sklep wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane, z zachowaniem warunków i formy w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta/Przedsiębiorcy o zawarciu umowy;
 • jest dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument/Przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać;
 • jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sklep udostępnił Konsumentowi/Przedsiębiorcy przed zawarciem umowy i odpowiada opisowi takiej próbki lub wzoru.
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Konsument/Przedsiębiorca w momencie niezgodności Towaru z umową, może zażądać od Sklepu:
 • wymiany Towaru na nowy;
 • naprawy Towaru.
 1. Sklep może dokonać wymiany, gdy Konsument/Przedsiębiorca żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Konsument/Przedsiębiorca żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorce jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sklep może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 2. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta/Przedsiębiorce o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel nabycia.
 3. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument/Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie:
 • o obniżeniu ceny;
 • odstąpieniu od umowy,

gdy:

 • Sklep odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;
 • Sklep nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;
 • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sklep próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
 • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
 • z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy.
 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 2. Sklep zwraca Konsumentowi /Przedsiębiorcy kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 3. Konsument/Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
 4. Uprawnienie Konsumenta/Przedsiębiorcy do odstąpienia od umowy ogranicza się do Towarów niezgodnych z umową. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na postawie umowy, a istnieje podstawa do odstąpienia od umowy na podstawie artykułu 43 e ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, K-onsument/Przedsiębiorca może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument/Przedsiębiorca zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument/Przedsiębiorca niezwłocznie zwraca Towar na swój koszt. Sklep zwraca cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. W przypadku powstania sporu, każdy Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Sklep nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie sporu powstałego w sprawie reklamacji, chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adresy podane w §1 niniejszego regulaminu.
 • 7

Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących Konsumentami/Przedsiębiorcami.
 2. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania Towaru, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informacje mogące mieć wpływ na proces reklamacji.
 4. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 • 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument/Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.
 • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
 • drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,
 • listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
 1. Konsument/Przedsiębiorca zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
 2. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorce dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.
 4. W przypadku, gdy Konsument/Przedsiębiorca wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Konsumenta/Przedsiębiorcy.
 5. Konsument/Przedsiębiorca pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w przypadkach umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami.
 1. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 2. Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
 3. Sklep oferuje towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu takich towarów zależy od sposobu realizacji przez Konsumenta/Przedsiębiorce zwrotu (m.in. wybranej firmy transportowej) i może wynieść nawet 1 000 zł za sztukę.
 4. W przypadkach wskazanych w ust. 8 dotyczących treści cyfrowych oraz świadczenia usług, konsument/przedsiębiorca w procesie zamówienia, przed zawarciem umowy wyraża zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, o której mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Benugo sp. z o.o. sp. k.

Wręczycka 268

42-202 Częstochowa   

E-mail: sklep@bocian.pl 

 

Ja ____ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących towarów:______________

Data zawarcia umowy/dostawy:_________________________________________________

Imię i Nazwisko/Nazwa:______________________________________________________

Adres:_____________________________________________________________________

 

Podpis*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

            Benugo sp. z o.o. sp. k.

Wręczycka 268

42-202 Częstochowa   

E-mail: sklep@bocian.pl 

 

Ja _______ niniejszym informuję o wykryciu niezgodności następujących towarów z umową:_____________

Data wykrycia niezgodności: _________________________________________________

Szczegółowy opis wykrytych niezgodności:_______________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________

Roszczenie Klienta:__________________________________________________________.

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

 

Podpis Klienta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

 

 

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl